Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Napisz
PANEL

wpisy na blogu

Artykuł:  Dom w standardzie NF40 i NF15 - centralna klimatyz

Data dodania: 2014-05-26
wyślij wiadomość

W zeszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadził program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę lub zakup domów energooszczędnych. Program został skierowany do tych osób, które są zainteresowane budową budynku energooszczędnego, który spełni standardy NFOŚiGW również pod kątem  centralnej wentylacji.


Dla tych wszystkich, którzy planują budowę domu według standardów NFOŚiGW, przedstawiam minimalne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe dotyczące wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jakie trzeba spełnić zgodnie z normami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Podstawowe wytyczne i wymogi


Wprowadzony przez NFOŚiGW program wciela w życie dwa standardy budynków: NF40 i NF15. Norma NF40 odpowiada budynkom energooszczędnym, natomiast NF15 domom pasywnym. Głównym kryterium do oceny domu będzie tutaj wskaźnik sporządzony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii - EUco (Qh,nd,EA), a więc energia użytkowa potrzebna do ogrzania budynku. I tak, dla domów jednorodzinnych: standard NF40 (dom energooszczędny) to EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok), natomiast standard NF15 (dom pasywny) to EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok).


Standard NF-40 (dla domów energooszczędnych) obejmuje wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Centralnym elementem układu jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.


Do podstawowych zadań systemu wentylacji w budynkach o standardzie NF40 i NF15, oprócz dostarczania do pomieszczeń świeżego powietrza zewnętrznego, usuwania zużytego powietrza wewnętrznego oraz zapewnienia przepływu powietrza wewnątrz obiektu mieszkalnego, należy ograniczenie w maksymalny sposób strat ciepła. Jest to możliwe, jeżeli system wentylacji spełni kilka podstawowych wymogów.


Efektywność energetyczna i jakość użytkowania systemu wentylacji, według standardów NFOŚiGW, zależy m.in. od:


1. sprawności temperaturowej odzysku ciepła - zgodnie z normą PN-EN 308, która powinna wynosić:


• ≥ 85% dla budynków jednorodzinnych NF40 strefa klimatyczna I, II i III,
• ≥ 85% dla budynków jednorodzinnych NF40 strefa klimatyczna IV i V,
• ≥ 70% dla budynków wielorodzinnych NF40 strefa klimatyczna I, II i III,
• ≥ 80% dla budynków wielorodzinnych NF40 strefa klimatyczna IV i V,
• ≥ 90% dla budynków jednorodzinnych NF15 strefa klimatyczna I, II i III,
• ≥ 93% lub ≥ 90% centrala + ≥ 30% GWC dla budynków jednorodzinnych NF15
• strefa klimatyczna IV i V,
• ≥ 80% dla budynków wielorodzinnych NF15 strefa klimatyczna I, II i III,
• ≥ 90% dla budynków wielorodzinnych NF15 strefa klimatyczna IV i V;

Strefy klimatyczne w Polsce według normy PN-EN 12831:
blog budowlany - mojabudowa.pl

2. wyliczeń wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego – gdzie w przypadku budynków jedno- i wielorodzinnych do obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego stosuje się normę PN B 03430:1983/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”;

3. elementów nawiewnych – powinny one zostać tak dobrane, aby nie powodowały powstawania tzw. „martwych stref”; dopuszczalna prędkość powietrza powinna wynosić 0,2 m/s, natomiast różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą powietrza nawiewanego nie powinna przekraczać 1 K;

4. zużycia energii elektrycznej – gdzie centrale wentylacyjne powinny się charakteryzować niskim zużyciem energii, przy poborze mocy ≤ 0,45 W/(m3/h) w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego;


5. projektu systemu wentylacji – który przewiduje zastosowanie jak najkrótszych przewodów w celu ograniczenia strat ciśnienia; rozmieszczenie kanałów powinno być wstępnie określone już na etapie projektowania budynku;

6. szczelności i izolacji kanałów – a więc cały system wentylacji powinien być szczelny oraz zaizolowany, a minimalna grubość izolacji powinna wynosić 100 mm;


7. automatyki regulacji – gdzie centrala wentylacyjna powinna posiadać automatyczny układ regulacyjny, który pozwoli na jej sterowanie ze strefy mieszkalnej pod kątem zmiany wielkości strumienia powietrza w zakresie 60/100/150%, wyłączenia/włączenia systemu oraz przejścia w tryb letni;

8. ochrony przed hałasem:
• dopuszczalna maksymalna prędkość przepływu w kanałach wentylacyjnych: kanały główne <5,0 m/s, kanały niedaleko nawiewników <3,0 m/s, nawiewniki <1,0 m/s,
• stosowanie tłumików na kanałach zarówno nawiewnych, jak i wywiewnych,
• zaprojektowanie systemu kanałów pod kątem jak najmniejszych strat ciśnienia na przepływie powietrza,
• natężenie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie przekraczające dopuszczalnego poziomu <25 dB(A);

9. czystości instalacji – centrala wentylacyjna powinna być wykonana z kanałów sztywnych i dodatkowo wyposażona w otwory rewizyjne, które pozwolą na jej okresowe czyszczenie; kratki wywiewne w kuchni powinny być dodatkowo zabezpieczone siatkowym filtrem przeciw-tłuszczowym;

10. ochrony przed szronieniem – wymiennik centrali wentylacyjnej powinien być zabezpieczony przed szronieniem za pomocą rozwiązania zużywającego jak najmniejszą ilość energii elektrycznej oraz nie powodującego dodatkowych strat ciepła;
Wysokość dofinansowania na budowę lub zakup domów energooszczędnych:
• standard NF40 – dofinansowanie 30 000 zł brutto,
• standard NF15 – dofinansowanie 50 000 zł brutto;


Źródło: www.nfosigw.gov.pl


 

Karol Fornalczyk

Wpis:  Efektywne użytkowanie klimatyzacji w upalne dni

Data dodania: 2014-05-21
wyślij wiadomość

Zbliża się okres letni, a więc czas największych upałów. Dla tych wszystkich użytkowników, którzy w tym okresie korzystać będą z dobrodziejstw klimatyzacji, podaje kilka istotnych wskazówek odnośnie prawidłowej i wydajnej eksploatacji klimatyzacji. Pozwolą one zachować zdrowie użytkowników oraz uniknąć nadmiernych wydatków związanych z nieprawidłową eksploatacją klimatyzacji.


1. Korzystając z klimatyzacji należy pamiętać, aby okna i drzwi w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzacja, były zamknięte, tak aby ciepłe powietrze z zewnątrz nie dostawało się do wnętrza pomieszczeń. Warto również zasłonić okna roletami lub żaluzjami, ograniczając w ten sposób dostęp promieni słonecznych do wnętrza. Przestrzegając tych wskazówek będziemy mogli utrzymać stałą temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Pozwoli to również zniwelować do minimum konieczność załączania się klimatyzacji, co przełoży się w znaczący sposób na niższe rachunki za zużycie energii elektrycznej.


2. Należy unikać ustawiania pracy klimatyzatora na możliwie najniższą wartość temperatury. Różnica temperatur między środowiskiem zewnętrznym a pomieszczeniem klimatyzowanym nie powinna przekraczaj 5-7oC. W przypadku, gdy ta różnica jest większa, możemy w łatwy i szybki sposób nabawić się przeziębienia, a w drastycznych przypadkach nawet szoku termicznego.


3. Pamiętajmy, że optymalna temperatura dla tzw. komfortu cieplnego człowieka mieści się w przedziale 23-26oC, przy zachowaniu wilgotności powietrza na poziomie 40-60%.


4. Podczas użytkowania klimatyzacji w upalne dni ważna jest również odpowiednia prędkość nawiewu powietrza. Powinna ona wynosić maksymalnie 0,2 m/s. Większa prędkość spowoduje powstawanie przeciągów, które mogą wywołać dotkliwy dyskomfort termiczny, bóle głowy i tym podobne dolegliwości.


5. Bardzo istotna jest odpowiednia konserwacja klimatyzacji, szczególnie jednostki wewnętrznej. Znajdujące się w powietrzu różnego rodzaju zanieczyszczenia najczęściej osadzają się na filtrach oraz lamelach jednostki wewnętrznej. Należy systematycznie przeprowadzać prace konserwacyjne całego systemu klimatyzacji, by uniknąć negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla użytkowników oraz zapewnić prawidłowe działanie całego systemu.

Wpis:  Realizacja LG w ogrodzie zimowym

Data dodania: 2014-05-19
wyślij wiadomość

Klimatyzacja znajduje swoje zastosowanie nie tylko w pomieszczeniach stricte mieszkalnych czy gospodarczych. Oto przykład montażu klimatyzatora ARTCOOL z jednostką zewnętrzną w ogrodzie zimowym.

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl

Artykuł:  Szkodliwe powietrze wewnętrzne

Data dodania: 2014-05-15
wyślij wiadomość

Na początek kilka faktów:


1. Przeciętny człowiek spędza we wnętrzach budynków i zamkniętych pomieszczeniach około 90% całego swojego czasu.
2. Według danych WHO, powietrze znajdujące się w pomieszczeniach jest, paradoksalnie, od 4 do 6 razy bardziej zanieczyszczone i do 10 razy bardziej toksyczne niż to, którym oddychamy na zewnątrz.
3. Do blisko 90% zachorowań na choroby zakaźne dochodzi w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Około 30% wszystkich problemów zdrowotnych związanych z jakością powietrza wewnętrznego wywołują grzyby pleśniowe (grzybice powierzchniowe, narządowe, alergie).
5. Powietrze wewnętrzne jest pełne bioaerozoli, w tym wirusów, bakterii, grzybów, cyst, produktów wytwarzanych pozakomórkowo przez drobnoustroje czy substancji będących fragmentami komórek martwych, w tym szczątków owadów i roślin. Do tego dochodzi kurz, roztocza oraz trujące opary, wydzielane m.in. przez: tapety, tworzywa sztuczne, dywany, farby, kleje, etc. Wszystkie te źródła emitują toksyczne gazy w postaci m.in.: formaldehydu, fenolu, formalfenolu, toluenu, benzenu, ksylenu czy naftalenu.

blog budowlany - mojabudowa.pl

6. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego można podzielić na fizyczne (np. promieniowanie jonizujące czy elektromagnetyczne), chemiczne (np. di tlenek azotu, di tlenek siarki, tlenek węgla, di tlenek węgla, itd.) oraz biologiczne (bakterie typu Legionella pneumophilis, pleśnie, roztocza, saprofity, itd.). 


Rozwiązanie:


Jedyną skuteczną metodą, która pomoże ochronić nasz organizm przed negatywnymi skutkami działania zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wewnętrznym, jest odpowiedni system klimatyzacji.


Jako LG proponujemy urządzenia wyposażone w układ NEO-Plasma z systemem 7 filtrów i 6-etapowym procesem filtracji powietrza. Taki system eliminuje na poziomie blisko 99% wszelkie szkodliwe zanieczyszczenia z powietrza, oczywiście przy właściwym serwisowaniu i użytkowaniu sprzętu.

blog budowlany - mojabudowa.pl
Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń oraz ich wpływu na ludzki organizm, a także szczegółowe dane odnośnie systemu filtrów NEO-Plasma, możecie znaleźć pod tym linkiem:
https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/system-neo-plasma-lg-vs-szkodliwe-powietrze-wewnetrzne,16.html

Karol Fornalczyk

Wpis:  Ciekawa realizacja LG

Data dodania: 2014-05-14
wyślij wiadomość

Kolejna interesująca realizacja z wykorzystaniem systemu klimatyzacji LG. Tym razem Galeria Obrazów Rudki, gdzie zaadaptowano klimatyzatory z serii ARTCOOL do pomieszczeń.

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl

strefaklimatyzacji
blog ekspercki
Wyślij wiadomość do autora OBSERWUJ BLOGA
statystyki bloga
Odwiedzin bloga: 134442
Komentarzy: 21
Obserwują: 10
On-line: 9
Wpisów: 70 Artykułów: 44 Galeria zdjęć: 219
o nas
Karol Fornalczyk - AC Technical Filed Engineer, absolwent Politechniki Wrocławskiej (2011r.), Wydziału Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne, uzupełniające studia magisterskie oraz ...
o firmie
LG Electronics Air Conditioning Company jest jednym z największych dostawców na światowym rynku systemów klimatyzacji dla Klientów indywidualnych oraz komercyjnych. LG Electronics oferuje gotowe rozwiązania z zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a ...
ARCHIWUM WPISÓW
2018 sierpień
2018 lipiec
2018 czerwiec
2018 maj
2018 kwiecień
2017 listopad
2017 październik
2017 wrzesień
2017 sierpień
2017 lipiec
2017 czerwiec
2017 maj
2017 kwiecień
2017 marzec
2017 styczeń
2016 grudzień
2016 listopad
2016 październik
2016 sierpień
2016 lipiec
2016 czerwiec
2016 maj
2016 kwiecień
2016 marzec
2015 grudzień
2015 październik
2015 wrzesień
2015 sierpień
2015 lipiec
2015 maj
2015 marzec
2014 grudzień
2014 listopad
2014 październik
2014 wrzesień
2014 sierpień
2014 lipiec
2014 maj
2014 kwiecień
2014 marzec

OBECNIE NA BLOGU
2 niezalogowanych użytkowników
Inne blogi dla projektu :
majolika.mojabudowa.pl - wpisów: 530
michal85.mojabudowa.pl - wpisów: 468
arlenka.mojabudowa.pl - wpisów: 435
msz-n.mojabudowa.pl - wpisów: 418
ekodom.mojabudowa.pl - wpisów: 405
piasek.mojabudowa.pl - wpisów: 339
albatros2.mojabudowa.pl - wpisów: 279
tysia827.mojabudowa.pl - wpisów: 263
seven.mojabudowa.pl - wpisów: 232
zremba.mojabudowa.pl - wpisów: 216
lusiek.mojabudowa.pl - wpisów: 197
wilczyca32.mojabudowa.pl - wpisów: 193
czteryem.mojabudowa.pl - wpisów: 189
zabki2015.mojabudowa.pl - wpisów: 187
tomasznowak29.mojabudowa.pl - wpisów: 186
krzycho63.mojabudowa.pl - wpisów: 185
dorka-roman.mojabudowa.pl - wpisów: 174
bajkowydworek.mojabudowa.pl - wpisów: 165
domwpiaskowcu.mojabudowa.pl - wpisów: 162
piekar.mojabudowa.pl - wpisów: 156
ewaiadam.mojabudowa.pl - wpisów: 146
wybudujeadasia.mojabudowa.pl - wpisów: 144
miszszel.mojabudowa.pl - wpisów: 144
dom-azyl.mojabudowa.pl - wpisów: 144
sloneczna.mojabudowa.pl - wpisów: 143
perelka2009.mojabudowa.pl - wpisów: 141
patrycjacha.mojabudowa.pl - wpisów: 139
marzenianasze.mojabudowa.pl - wpisów: 136
aaaa-meble.mojabudowa.pl - wpisów: 136
asiakrzysztof.mojabudowa.pl - wpisów: 134
pszczolka.mojabudowa.pl - wpisów: 133
pretaporter.mojabudowa.pl - wpisów: 133
zacisze.mojabudowa.pl - wpisów: 132
wersjade.mojabudowa.pl - wpisów: 131
murekzone.mojabudowa.pl - wpisów: 130
kadmax-bw.mojabudowa.pl - wpisów: 130
pogodny1ja.mojabudowa.pl - wpisów: 125
blue--bell.mojabudowa.pl - wpisów: 125
fryzjereczka.mojabudowa.pl - wpisów: 124
dominka76.mojabudowa.pl - wpisów: 124
shagga80.mojabudowa.pl - wpisów: 123
elusiatomek.mojabudowa.pl - wpisów: 123
damariko.mojabudowa.pl - wpisów: 123
szarobialy.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ligota.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ancia9.mojabudowa.pl - wpisów: 121
alaimar.mojabudowa.pl - wpisów: 120
wierzby.mojabudowa.pl - wpisów: 118
wenaplus.mojabudowa.pl - wpisów: 117
magnollia.mojabudowa.pl - wpisów: 117
wymarzony.mojabudowa.pl - wpisów: 116
oleczka1986.mojabudowa.pl - wpisów: 116
jessicaa.mojabudowa.pl - wpisów: 116
cyprysowo.mojabudowa.pl - wpisów: 115
anetta16.mojabudowa.pl - wpisów: 115
magnat100.mojabudowa.pl - wpisów: 112
andzias77.mojabudowa.pl - wpisów: 110
beatka80.mojabudowa.pl - wpisów: 109
asiagrzesiek.mojabudowa.pl - wpisów: 105
edyta1988d.mojabudowa.pl - wpisów: 102
ustronny1.mojabudowa.pl - wpisów: 101
milionwminute.mojabudowa.pl - wpisów: 101
feriza.mojabudowa.pl - wpisów: 101
ezelazny.mojabudowa.pl - wpisów: 101
elik2014.mojabudowa.pl - wpisów: 101
monikaiszymon.mojabudowa.pl - wpisów: 100
podkampinosem.mojabudowa.pl - wpisów: 99
endialdi.mojabudowa.pl - wpisów: 99
serce.mojabudowa.pl - wpisów: 98
seba1.mojabudowa.pl - wpisów: 97
homekoncept32.mojabudowa.pl - wpisów: 96
gwatemala.mojabudowa.pl - wpisów: 96
tictac.mojabudowa.pl - wpisów: 95
nowak110.mojabudowa.pl - wpisów: 95
wiolettapiotr.mojabudowa.pl - wpisów: 94
widoq.mojabudowa.pl - wpisów: 94
nyveien.mojabudowa.pl - wpisów: 94
aleksander2.mojabudowa.pl - wpisów: 94
karolineczka2.mojabudowa.pl - wpisów: 93
budy--grzybek.mojabudowa.pl - wpisów: 93
kingailaki.mojabudowa.pl - wpisów: 91
naszemiejsce.mojabudowa.pl - wpisów: 90
mwas2016.mojabudowa.pl - wpisów: 90
magkul.mojabudowa.pl - wpisów: 90
m-110b.mojabudowa.pl - wpisów: 90
kofola35.mojabudowa.pl - wpisów: 90
jelonek-rex.mojabudowa.pl - wpisów: 90
rozwiń